Zbierz Oferty

Konto

Dodaj Firmę

Regulamin serwisu

 

Przedstawiamy regulamin serwisu zaprojektujwesele.pl, który określa warunki jego użytkowania oraz zasady świadczenia Usług. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z jego treścią oraz przestrzegania postanowień zawartych w regulaminie.
Usługodawca nie jest stroną umów związanymi z organizacją wesel, imprez okolicznościowych oraz innych świadczeń usługowych, takich jak oprawa muzyczna, filmowanie czy wynajęcie sali. W tych kwestiach stosunek prawny istnieje między Klientami a Wykonawcami usług. Usługodawca dostarcza narzędzia umożliwiające Klientom oraz Wykonawcom komunikację oraz organizację wydarzeń i usług związanych z takimi imprezami.
Usługodawca nie odpowiada za ewentualne roszczenia wynikłe z umów zawieranych między Klientami a Wykonawcami. Dlatego też Klienci zobowiązani są dokładnie zapoznać się z warunkami świadczenia usług przez Wykonawców.


§1.Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin dotyczy serwisu internetowego zaprojektujwesele.pl, będącego własnością firmy SILVER FOX s.c. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Andersa 5, lok. 508. NIP: 542 326 15 90, REGON: 365558357
2. Serwis zaprojektujwesele.pl podlega ochronie prawnej na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, Nr 24, poz. 83).
3. Celem portalu zaprojektujwesele.pl jest prezentacja jak największej liczby firm działających w branży ślubno-weselnej, włączając w to dane kontaktowe, zdjęcia, video oraz cenniki.
4. Redakcja serwisu zaprojektujwesele.pl zobowiązuje się do podejmowania wszelkich starań w celu:
a. zapewnienia najlepszego możliwego funkcjonowania serwisu,
b. rozbudowy bazy firm,
c. utrzymywania aktualnych danych kontaktowych.


§2. Terminologia

1. Podmiot Reklamujący – Użytkownik, który prowadzi działalność w branży ślubnej lub weselnej i wyraża zainteresowanie promowaniem swoich usług lub usług innego podmiotu z tej samej branży za pośrednictwem portalu."

2. Profil Użytkownika – indywidualne konto stworzone dla Użytkownika po procesie rejestracji w Serwisie.

3. Użytkownik - wyrażający zainteresowanie korzystaniem z usług oferowanych przez Firmy lub Partnerów związanych z organizacją ślubu, imprezy okolicznościowej lub udzielający wsparcia w związku z organizacją takich wydarzeń.

4. Partner – inny podmiot niż Usługodawca lub Firma, którego usługi lub produkty są prezentowane w Serwisie lub w wiadomościach kierowanych do Użytkowników.

5. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu.

6. Portal – witryna internetowa ZaprojektujWesele dostępna pod adresem www.zaprojektujwesele.pl.

7. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.

8. Usługi – świadczenia opisane w Regulaminie, dostarczane przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Serwisu.

9. Usługodawca – właściciel portalu: SILVER FOX s.c. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Andersa 5, lok. 508. NIP: 542 326 15 90, REGON: 365558357

10. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna, korzystająca z Serwisu, w tym Firmy


§3. Własność Intelektualna

1. Prawa Autorskie do Zawartości
Autorem praw autorskich do layoutu Serwisu, logotypów, grafik oraz treści przygotowanych przez nas i zamieszczonych w Serwisie lub przekazywanych do użytkowników, a także do układu i kompozycji tych elementów, jesteśmy my - Usługodawca, lub nasi Partnerzy oraz Firmy.

2. Zakaz Rozpowszechniania Bez Zgody
Użytkownik nie ma prawa kopiować, rozpowszechniać, reprodukować, tłumaczyć, przystosowywać ani modyfikować jakichkolwiek fragmentów utworów umieszczonych w Serwisie lub przekazywanych do niego bez naszej wyraźnej zgody lub zgody innej osoby, która jest uprawniona do tych utworów.

3. Odpowiedzialność Użytkownika
Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich przysługujących nam, naszym Partnerom, Firmom lub innym podmiotom związanym z Serwisem.

4. Licencja Użytkowników
Użytkownicy, którzy zamieszczają w Serwisie zdjęcia, materiały graficzne, materiały dźwiękowe, materiały wideo, opinie, pytania lub odpowiedzi, udzielają nam nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do korzystania z tych materiałów w nieograniczonym czasie, na nieograniczonym obszarze i w dowolnych celach, w tym:- Utrwalanie w dowolnej formie i w dowolnym zakresie.
- Trwałe lub czasowe powielanie w dowolnym medium i zakresie.
- Rozpowszechnianie w dowolnym medium i zakresie, tak aby każdy miał dostęp w miejscu i czasie wybranym przez siebie.
- Tłumaczenie, przystosowywanie i modyfikowanie w dowolny sposób.
- Prawo do Sublicencji
- Licencja, o której mowa w punkcie 4, obejmuje również nasze prawo do udzielania sublicencji oraz prawo do korzystania z praw zależnych oraz wyrażania zgody na korzystanie z praw zależnych.

5. Nasze Wykorzystanie Materiałów
Mając licencję do materiałów użytkowników, możemy bezpłatnie wykorzystywać te materiały w celach związanych z działaniem portalu, a także do celów marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w różnych mediach, takich jak internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna.

6. Odpowiednie Zasady Postępowania
Jako użytkownicy portalu oraz nasi Partnerzy zobowiązujecie się do niepublikowania materiałów, które naruszają prawa autorskie innych osób, ich prawa osobiste, prawa majątkowe lub zasady uczciwej konkurencji.

7. Zgłaszanie Naruszeń
Osoby, których prawa zostały naruszone, mogą składać odpowiednie zgłoszenia, w których podadzą pełne i prawdziwe informacje dotyczące naruszenia oraz uzasadnią jego nielegalność.

Właściwa ochrona praw autorskich i własności intelektualnej jest istotna dla naszego portalu, i jesteśmy wdzięczni za współpracę w tym zakresie.


§4. Rejestracja

1. W celu rozpoczęcia korzystania z usługi Konto oraz oferowanych w ramach Serwisu opcji dodawania ofert firmowych, doładowań, promocji i licytacji, Użytkownik ma obowiązek poddać się procesowi rejestracji w Serwisie. Procedura rejestracji nie wiąże się z ponoszeniem jakichkolwiek opłat. Jedyne niezbędne dane osobowe to adres e-mail, co stanowi warunek umożliwiający zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Korzystanie z Serwisu w zakresie przeglądania dostępnych informacji i przeszukiwania ofert nie wymaga rejestracji ani zakładania Konta. Każdy użytkownik ma możliwość swobodnego przeglądania zawartości Serwisu bez konieczności logowania się.

3. Inicjacja procesu rejestracji użytkownika następuje poprzez wypełnienie elektronicznego formularza, który uaktywnia się po kliknięciu w opcję "Zaloguj/Zarejestruj". Po tym kroku użytkownik zostaje poproszony o zapoznanie się z regulaminem, jego akceptację oraz zakończenie procesu rejestracji.

4.Procedura Przywracania Hasła. W przypadku zapomnienia hasła, szczegółowy opis procesu przywracania dostępu można odnaleźć w sekcji pomocy, dedykowanej zarówno narzeczonym, jak i firmom.

5. Zabezpieczenie Integralności Serwisu i Interesów Użytkowników. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika, jeśli uznaje, że działania tego użytkownika mogą zaszkodzić Serwisowi lub innym Użytkownikom lub prowadzić do naruszenia regulaminu. Przed podjęciem takiego kroku, Usługodawca dokona próby wcześniejszego kontaktu z Użytkownikiem i wezwie go do zaprzestania działań, które naruszają regulamin. W przypadku, gdy użytkownik ma zastrzeżenia w związku z zablokowaniem lub usunięciem Konta, ma prawo zgłosić swoje uwagi Usługodawcy.

6. Szanowanie Prywatności Innych. W trakcie procesu rejestracji, apelujemy o szanowanie prywatności innych osób i zabraniamy używania ich danych osobowych, w tym adresów e-mail, bez wyraźnej zgody tych osób na wykorzystanie ich danych w ramach Serwisu. Działajmy zgodnie z zasadami poszanowania prywatności i szacunku dla innych użytkowników!

 


§5 Usługi

1. Nasza oferta usług dostępna jest na platformie internetowej pod adresem zaprojektujwesele.pl.
2. Podpisanie umowy na świadczenie określonej Usługi nie zobowiązuje Użytkownika do korzystania ze wszystkich dostępnych usług. Usługodawca ma także prawo udostępniać konkretne Usługi tylko określonym grupom Użytkowników, np. Firmom Stacjonarnym. Użytkownik ma pełną swobodę w korzystaniu z różnych Usług i może z nich rezygnować według własnego uznania, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Jednakże warto zaznaczyć, że Regulamin może przewidywać sytuacje, w których zakończenie Umowy przez Użytkownika, który nie jest konsumentem, jest możliwe tylko z ważnych przyczyn. Nasza platforma oferuje następujące Usługi świadczone drogą elektroniczną:

3. Przeglądanie dostępnych informacji w Serwisie.

4. Zakładanie i zarządzanie Kontem.

5. Udostępnianie narzędzi do kontaktu z Usługodawcą.

6. Korzystanie z wyszukiwarki.

7. Dodawanie i edycja ofert.

8. Doładowywanie środków.

9. Udział w licytacjach.

10. Przesyłanie informacji, w tym treści komercyjnych, na wskazany adres e-mail Użytkownika.

11. Jeśli Regulamin nie stanowi inaczej, umowa zostaje zawarta na czas określony, rozpoczynając się od momentu rozpoczęcia korzystania z danej usługi przez Użytkownika i kończąc się po zakończeniu korzystania lub zrezygnowaniu przez Użytkownika zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

12. Umowa dotycząca przeglądania informacji umieszczonych w Serwisie zostaje zawarta na czas określony, tj. od momentu wejścia na stronę Serwisu aż do zamknięcia przez Użytkownika strony.

13. Umowa na prowadzenie Konta jest zawierana na czas określony, który obejmuje okres działania Serwisu. Konto może jednak zostać zawieszone po 365 dniach nieaktywności od strony Firmy.

14. Każdy Użytkownik Serwisu może posiadać tylko jedno Konto dla jednej kategorii. Założenie więcej niż jednego Konta w jednej kategorii wymaga zgody Usługodawcy. Konta z powielonymi danymi stanowią podstawę do ich usunięcia, po wcześniejszym wezwaniu Użytkownika do wyjaśnień i usunięcia zduplikowanych informacji. W przypadku braku reakcji ze strony Użytkownika lub oczywistego powielania Konta, takie Konto zostaje usunięte. Użytkownik ma prawo zgłosić swoje zastrzeżenia Usługodawcy.

15. Usługodawca nie wyraża zgody na zbywanie Konta ani przenoszenie praw do Konta na podstawie cesji.

16. Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą w dowolnym momencie zakończyć umowę dotyczącą prowadzenia Konta. Zasady usuwania Konta zostały opisane w systemie pomocy, oddzielnie dla Narzeczonych i Firm. W przypadku zakończenia umowy przez Firmę, Usługodawca nie zwraca żadnych opłat uiszczonych przez Firmę przed rozwiązaniem umowy dotyczącej prowadzenia Konta, chyba że decyzja o zakończeniu umowy wynika z rażącego i celowego naruszenia obowiązków przez Usługodawcę i nie uważa tych naruszeń pomimo otrzymania stosownego wezwania ze strony Firmy.

17. Umowa dotycząca dodawania i edycji ofert zawierana jest na czas określony, obowiązujący przez okres funkcjonowania Serwisu. Usługodawca może jednak ustalać dodatkowe warunki dotyczące dodawania ofert przez konkretne kategorie Firm.

18. Szczegółowe zasady korzystania z tej Usługi zostały opisane poza Regulaminem, dostępne są w systemie pomocy.

19. Oferta jest ważna przez 365 dni od ostatniego logowania Firmy do Konta. Po upływie tego terminu oferta przestaje być wyświetlana w wynikach wyszukiwania. Zanim oferta zostanie zawieszona, Usługodawca informuje o tym Firmę. Po ponownym zalogowaniu się do Konta, oferta staje się aktywna ponownie.

20. W trakcie dodawania i edycji ofert, Usługodawca ustala konkretne wymagania dotyczące ofert, zdjęć, filmów oraz opisów tekstowych.

21. Umowa dotycząca doładowywania środków do wykorzystania w Serwisie jest zawierana na czas określony, tj. od zakupu doładowania do momentu zaksięgowania tych środków na Koncie Użytkownika w ramach Serwisu. Zasady działania tej Usługi zostały opisane poza Regulaminem, dostępne w systemie pomocy.

22. Umowa dotycząca przesyłania informacji Użytkownikom (w tym informacji handlowych) jest zawierana na czas oznaczony. Rozpoczyna się ona w momencie złożenia zamówienia na tę Usługę przez Użytkownika, co następuje po zaznaczeniu odpowiedniej opcji podczas rejestracji lub w ustawieniach Konta. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zakończyć umowę dotyczącą tej Usługi, poprzez usunięcie swojego Konta.

23. W ramach przesyłanych informacji drogą elektroniczną, Użytkownik może otrzymywać różnego rodzaju treści, w tym informacje handlowe, związane z działalnością Usługodawcy, Firm lub Partnerów.

24. W ramach Serwisu mogą być dostępne także inne usługi, promocje, konkursy dla Firm i Narzeczonych. W takich przypadkach Usługodawca udostępni szczegółowe zasady dotyczące tych usług, promocji i konkursów w ramach Serwisu.

25. Opłata za naszą usługę jest regulowana przy użyciu PayU. Po potwierdzeniu pomyślnej płatności, klient otrzymuje natychmiastowy dostęp do wszystkich funkcji naszego produktu/serwisu.


§6. Warunki do odstąpienia od umowy

1. W przypadku, gdy Użytkownik jest konsumentem, może zrezygnować z zawartej umowy poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia, w którym umowa została zawarta. Aby zachować ten termin, wystarczy przesłać oświadczenie przed jego upływem, na przykład, wysyłając list na adres: SilverFox s.c., Gen.Andersa 5 lok.508, 15-124 Białystok lub wysylajac na nasz adres mailowy dostępny na naszej stronie internetowej. Udostępniamy także wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną do wykorzystania przez konsumenta.

2. Jeśli konsument zdecyduje się na odstąpienie od umowy, to umowa uważana jest za nieważną.

3. W przypadku skutecznego odstąpienia przez konsumenta od umowy, Usługodawca zobowiązany jest do zwrócenia wszelkich otrzymanych od Użytkownika płatności, jeżeli takie zostały dokonane.

4. Zwrot płatności przez Usługodawcę następuje nie później niż 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu od umowy od konsumenta.

5. Przysługujące prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej, nie ma zastosowania w przypadku Użytkowników, którzy nie są konsumentami, zwłaszcza Firm.

6. Aby zgłosić reklamację, Użytkownik powinien skontaktować się z Usługodawcą.

7. Właściwie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące informacje:

8. Imię i nazwisko,

9. Adres poczty elektronicznej,

10. Opis przedmiotu reklamacji,

11. Okoliczności uzasadniające reklamację.

12. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej złożenia.

13. Decyzja w sprawie reklamacji zostanie przekazana Użytkownikowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

14. Użytkownik składający reklamację dotyczącą jakości świadczonych usług zobowiązany jest do zachowania dobrych obyczajów i szacunku wobec Usługodawcy oraz innych osób.

15. Firmy, które chcą skorzystać z prawa do złożenia reklamacji, muszą uczynić to niezwłocznie po wykryciu niezgodności w świadczonych usługach, tj. nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu stwierdzenia niezgodności.


§7. Rozwiązanie umowy

1. Umowę można rozwiązać w każdej chwili za porozumieniem stron, bez konieczności podawania przyczyn.

2.Usługodawcy przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu. Jeśli Użytkownik kontynuuje naruszanie postanowień Regulaminu pomimo uprzedniego wezwania do zaprzestania takich działań, Usługodawca ma prawo do rozwiązania umowy.

3. Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą wypowiedzieć umowę o świadczenie usług z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, zakończając ją na koniec danego miesiąca kalendarzowego. W przypadku Użytkowników niebędących konsumentami, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu opłat pobranych od tych podmiotów przed rozwiązaniem umowy, zwłaszcza nie musi zwracać niewykorzystanych środków przeznaczonych na licytację lub dodatkową promocję.

4. W ciągu 7 dni od upływu terminu wypowiedzenia usługi prowadzenia Konta, Użytkownik może zwrócić się do Usługodawcy o przywrócenie Konta z danymi zapisanymi wcześniej.

6. W przypadku rozwiązania umowy zgodnie, Użytkownikowi niebędącemu konsumentem nie przysługuje zwrot wniesionych opłat. Użytkownicy będący konsumentami otrzymają zwrot opłat w sposób proporcjonalny, uwzględniający okres korzystania z danej Usługi w ramach Serwisu. Usługodawca może potrącić opłatę pobraną przez serwis PayU w związku z płatnościami za daną Usługę.

 

§8. Zasady Odpowiedzialności

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

2. Konsekwencje korzystania z Konta przez osoby trzecie, jeśli uzyskały one dostęp do Konta dzięki działaniom lub zaniechaniom Użytkownika.

3. Szkody wynikłe z naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

4. Wykonanie umów przez Firmy lub Partnerów.

5. Przerwy w normalnym funkcjonowaniu Serwisu oraz niewłaściwe świadczenie Usług spowodowane siłą wyższą.

6. Autentyczność materiałów zamieszczanych przez Użytkowników.

7. Utratę korzyści przez Użytkownika.

8. Długotrwałą lub czasową niemożność świadczenia Usługi z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym wynikających z niewłaściwego świadczenia usług przez osoby trzecie, które są pośrednikami w dostarczaniu Usługi.

9. Skutki niewłaściwego wykorzystania świadczonych usług.
10. Skutki naruszenia przez Użytkownika postanowień umowy o świadczenie usługi.
11. Skutki udostępnienia przez Użytkownika jakichkolwiek treści osobom trzecim za pomocą Usługi.

12. Serwis oraz dostępne w nim treści i elementy służą wyłącznie jako wsparcie dla Użytkowników, zwłaszcza Narzeczonych, Firm oraz Partnerów. Usługodawca nie daje gwarancji, że Użytkownik uzyska w Serwisie potrzebne informacje ani że umowa zostanie zawarta pomiędzy Narzeczonym a Firmą lub Partnerem oraz że taka umowa zostanie prawidłowo wykonana.

13. Jeśli w Serwisie znajdują się odnośniki do stron osób trzecich, w tym Firm lub Partnerów, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści na tych stronach ani za ich dostępność. Użytkownik powinien zapoznać się z regulaminami i politykami prywatności obowiązującymi na stronach internetowych innych niż Serwis.

14. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Użytkowników, którzy nie są konsumentami, jest ograniczona jedynie do szkód wynikłych z umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ze strony Usługodawcy.

15. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w Serwisie, przechowywane na nim lub przesyłane za pośrednictwem Serwisu przez Użytkowników. Jeśli Użytkownik zauważy treści w Serwisie naruszające Regulamin, powinien niezwłocznie zgłosić to Usługodawcy, który podejmie natychmiastowe kroki w celu zweryfikowania naruszenia.

 

§9. Ochrona Danych Osobowych

1. Wykorzystanie Serwisu lub jego konkretnych Usług może wymagać od Użytkownika udostępnienia swoich danych osobowych. W takim przypadku zaniechanie dostarczenia danych osobowych, przekazanie fałszywych informacji, brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może skutkować ograniczeniem dostępu do Serwisu lub niektórych z jego Usług.

2. Administratorami danych osobowych Użytkowników są Usługodawca, czyl SILVER FOX s.c. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Andersa 5, lok. 508. NIP: 542 326 15 90, REGON: 365558357

 

3. W przypadku nieprawdziwych lub zmienionych danych osobowych, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania.

4. Użytkownik nie jest uprawniony do dodawania innych Użytkowników do swojej listy e-mailowej, telefonicznej lub do wysyłania wiadomości SMS w celach komercyjnych, chyba że uzyska wyraźną zgodę tych osób, nawet jeśli są one klientami Użytkownika.

5. Wysyłanie niechcianych wiadomości lub takich, które zawierają groźby, do innych Użytkowników jest zabronione. W przypadku otrzymania spamu lub fałszywych wiadomości e-mail, Użytkownik powinien skontaktować się z Usługodawcą.

 

§10. Postanowienia końcowe regulaminu

1. Aktualna wersja regulaminu wchodzi w życie od 1.10 2023 roku.
2. Usługodawca ma prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany w Regulaminie stają się obowiązujące zgodnie z terminem określonym przez Usługodawcę. Jednakże w przypadku umów zawartych z Usługodawcą i rozpoczętych przed datą wprowadzenia zmian, obowiązywać będą dotychczasowe postanowienia Regulaminu, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na stosowanie nowych postanowień.

3. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie lub o zakończeniu świadczenia określonej Usługi przez Usługodawcę za pośrednictwem wiadomości e-mail lub publikacji stosownego komunikatu na stronie internetowej zawierającej Regulamin.

4. Wszelkie spory będą podlegać prawu polskiemu.

5. W przypadku sporów związanego z korzystaniem z Serwisu przez Użytkowników będących konsumentami, Użytkownicy mogą skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, w tym:

6. W przypadku sporów z Użytkownikami, którzy nie są konsumentami, właściwy jest sąd powszechny według siedziby Usługodawcy.

7. Spory pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikami niebędącymi konsumentami, takimi jak Firmy lub Partnerzy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla bieżącego adresu korespondencyjnego Usługodawcy.

8. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.